Vodní záchranná služba ČČK NOVÉ MLÝNY, pobočný spolek (Stálá služba: 774 177 500)

Stanovy VZS ČČK

Článek I.

1. Název spolku: Vodní záchranná služba ČČK, z.s. (dále jen „VZS“).

2. Sídlo spolku: Lahovská 25, 159 00 Praha – Zbraslav.

3. IČ: 63835355.

4. VZS je spolek existující na principu dobrovolnosti a demokratických zásad v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“); spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 817.

5. VZS byla původně založena jako občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů a její první registrace byla provedena u Ministerstva vnitra ČR dne 2. července 1990 pod č.j. VSP/1-1758/90-R. V souladu s přechodným ustanovením § 3045 odst. 1 OZ je od účinnosti OZ, tj. od 1.1.2014, spolkem ve smyslu OZ.

6. VZS kromě názvu Vodní záchranná služba ČČK, z.s. používá též zkratku VZS ČČK, ale pod touto zkratkou nemůže činit právní jednání.

7. VZS vykonávána činnost na celém území ČR i v zahraničí za podmínek stanovených příslušnými předpisy a mezinárodními smlouvami.

8. VZS je právnická osoba a je způsobilá mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. 9. VZS používá při své činnosti a k identifikaci členů a majetku tento chráněný znak:

logo

Článek II.

Členství – práva a povinnosti

1. Základním posláním a společným zájmem VZS je celoroční aktivní činností svých členů vytvářet podmínky pro bezpečný pohyb a pobyt a ochranu zdraví návštěvníků na vodních plochách a tocích, pod jejich hladinou a v jejich okolí (dále jen „u vodních ploch“). VZS vyučuje, cvičí, organizuje a vykonává preventivní a záchranářskou činnost a první pomoc a provádí práce vyplývající z poslání VZS a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen IZS). Posláním VZS je tedy nejen realizace zájmů jejích vlastních členů, ale i činnosti, zejména záchranářské, ve prospěch široké nečlenské veřejnosti.

2. Hlavní činnost VZS směřuje k ochraně a uspokojení společného zájmu a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v odst. 1 tohoto článku. Hlavní činností VZS je organizovat a provádět preventivní a záchrannou činnost, likvidační práce, včetně spolupráce s příslušnými složkami IZS, a poskytovat technickou a zdravotnickou první pomoc u vodních ploch s cílem zabránit úrazům, utonutím, smrti a ztrátám na materiálních hodnotách a v rámci toho realizuje tyto konkrétní činnosti a úkoly uvedené v odst. 3 až 8 tohoto článku. Při uskutečňování hlavní činnosti VZS spolupracuje s příslušnými orgány státní a místní samosprávy, složkami IZS a dalšími zájmovými organizacemi a institucemi, zabývajícími se poskytováním zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb.

3. VZS rozvíjí svou činnost mezi mládeží, vytváří nabídku volnočasových aktivit dětí a mládeže vrámci své členské základny i pro neorganizované děti a mládež.

4. VZS podporuje všeobecnou sportovní činnost svých členů, rozvíjí a propaguje vodní záchranný sport (Lifesaving). Uvedené zahrnuje sportovní přípravu, pořádání a účast na národních a mezinárodních soutěžích v tomto sportovním odvětví.

5. VZS organizuje a podporuje státní sportovní reprezentaci ve vodním záchranném sportu.

6. VZS se podílí na organizování sportovních a vzdělávacích aktivit zaměřených na zdravý způsob života, prevenci sociálně patologických jevů a boj proti kriminalitě.

7. VZS organizuje a podporuje výkon dobrovolnictví za podmínek stanovených příslušnými zákony a právními předpisy.

8. VZS v rámci svého poslání plní zejména tyto úkoly:

 1. zajišťuje hlídkovou a záchrannou činnost u vybraných vodních ploch a pohotovostní službu na stanicích VZS,

 2. spolupracuje s orgány řídícími záchranné, pátrací a likvidační práce nejen při živelních pohromách a hromadných neštěstích,

 3. aktivně se podílí na výuce obyvatelstva v záchraně tonoucích a poskytování první pomoci,

 4. podílí se na zdravotnickém a technickém zabezpečení akcí u vodních ploch podle stanovených podmínek a na základě vzájemné dohody s pořadateli,

 5. na základě smluvních vztahů se podílí na provozu zařízení první pomoci provozovatelů sportovních a rekreačních zařízení u vodních ploch, zajišťuje bezpečnost návštěvníků a dozor u vodních ploch. Doporučuje, pokud tak stanoví právní předpis, správcům vodních ploch a provozovatelům sportovních a rekreačních zařízení opatření zajišťující bezpečnost u vodních ploch,

 6. podílí se na ochraně životního prostředí u vodních ploch, upozorňuje na jeho narušitele,

 7. vydává a poskytuje náměty a podklady pro vydávání propagačního a instrukčního materiálu zaměřeného na bezpečný pobyt u vodních ploch, navrhuje jeho vhodné rozmístění a údržbu,

 8.  realizuje a napomáhá v realizaci činností u vodních ploch v rámci své specializace,

 9. vykonává další činnosti, které konkretizují poslání a které stanoví Republiková konference.

Článek III.

Členství – práva a povinnosti

 1. Členství ve VZS je dobrovolné a vzniká přijetím za člena VZS jako hlavního spolku a/nebo Pobočného spolku. Za člena může být přijata pouze fyzická osoba, která splní požadavky uvedené v odst. 4 tohoto článku a Registračního řádu VZS. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 2. Členem VZS nemůže být právnická osoba.

 3. Vznikem členství v Pobočném spolku vzniká členství i ve VZS jako hlavním spolku.

 4. VZS rozeznává tyto formy členství fyzických osob: člen - čekatel, řádný člen, čestný člen.

  a) Členem - čekatelem se stane osoba, která:

  A) dovršila věk alespoň šesti let,
  B) podala žádost o členství, a tato žádost jí byla schválena příslušným orgánem Pobočného spolku, nebo přímo Prezidiem.
  C) Čekatel nesmí vykonávat činnost ve VZS samostatně a nemůže volit a být volen doorgánů VZS ani Pobočného spolku. 

  b) Řádným členem se stane člen - čekatel, který splní následující podmínky:

  A) získá jakoukoli kvalifikaci dle Vzdělávacího programu VZS, kterou mu potvrdí Prezidium,
  B) jeho přijetí za řádného člena odsouhlasí Valná hromada Pobočného spolku nebo Prezidium, pokud je členem hlavního spolku.

  c) Čestným členem se může stát kdokoli, kdo se mimořádně zasloužil o rozvoj a propagaci VZS.

  A) Udělení tohoto členství schvaluje Prezidium.
  B) Čestný člen nemá právo být volen do orgánů VZS ani Pobočného spolku.
  C) Nemá právo volit do orgánů VZS ani Pobočného spolku.
  D) Nemá povinnosti uvedené v odst. 9 písm. b), f), g), tohoto článku Stanov.
 5. Základní práva a povinnosti členů VZS vyplývají ze Stanov a dalších vnitřních předpisů, především Registračního řádu VZS. Registrační řád VZS stanoví, mimo jiné, poplatky spojené s členstvím členů.

 6. Volit do orgánů VZS i Pobočného spolku je oprávněn pouze řádný člen starší 18 let a plně svéprávný.

 7. Být volen do orgánů VZS i Pobočného spolku je oprávněn pouze řádný člen starší 18 let a plně svéprávný.

 8. Člen VZS má právo:
  a) účastnit se činnosti VZS a jejích orgánů za podmínek stanovených Stanovami a vnitřními předpisy,
  b) po dovršení věku 18 let hlasovat na Valné hromadě pokud splňuje další podmínky Stanov,
  c) volit a být volen do orgánů VZS, pokud splňuje další podmínky Stanov,
  d) obracet se s připomínkami, náměty, podněty a stížnostmi na příslušné orgány VZS, e) být držitelem průkazu člena VZS a nosit znak VZS,
  f) nosit jednotné oblečení VZS schválených vzorů,
  g) používat výstroj a vybavení, které je mu svěřeno, k zajištění spolehlivého plnění uložených úkolů a naplňování poslání a činnosti VZS, h) kdykoli, na základě písemné žádosti, vystoupit z VZS.

9. Člen VZS je povinen:

a)  chovat se vůči VZS čestně a zachovávat její vnitřní řád, zejména dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů VZS, vnitřní předpisy a další platné právní předpisy související s činností VZS a prosazovat ve své činnosti člena VZS principy poslání VZS,

b)  platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,

c) chránit majetek VZS,

d)  aktivně hájit zájmy VZS, dodržovat vnitřní dohody, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy, posláním a činností VZS a nepoškozovat svým chováním a vystupováním dobré jméno VZS,

e)  poskytnout pomoc osobám ohroženým na životě a zdraví,

f) podrobit se prověrkám znalostí, výkonnosti a posouzení zdravotní způsobilosti, a obnovit si potřebnou kvalifikaci, pokud je její platnost časově omezená, dle příslušných vnitřních předpisů,
g) soustavně si doplňovat znalosti potřebné k výkonu činnosti ve VZS a pečovat o svou fyzickou připravenost,
h) pečovat o zapůjčený materiál, výstroj a vybavení a používat jej pouze k plnění uložených úkolů a zejména dbát na to, aby nedocházelo k jeho zbytečnému opotřebení, poškození, svévolnému používání nebo zcizení.

10. Za porušení povinností člena podléhá člen disciplinárnímu řízení. V disciplinárním řízení může být uloženo jedno z disciplinárních opatření:

a) výtka - za méně závažné porušení povinností člena,
b) zákaz vykonávání funkce a/nebo samostatné činnosti ve VZS až na dobu 1 roku - za závažné porušení povinností člena,
c) vyloučení člena - za hrubé nebo opakovaně závažné porušení povinností člena.

11. O disciplinárním opatření člena rozhoduje Představenstvo. V případě členů hlavního spolku a členů orgánů Pobočného spolku rozhoduje Prezidium.

12. O výsledku je člen informován písemným rozhodnutím příslušného orgánu, které je zasláno držitelem poštovní licence. V případě nepřevzetí rozhodnutí, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, se rozhodnutí považuje za doručené posledním dnem této lhůty (tzv. doručení fikcí).

13. Proti rozhodnutí o disciplinárním opatření má člen právo se odvolat do patnácti (15) dnů od doručení, a to v písemné formě:

a) k Prezidiu, pokud jde o rozhodnutí přijaté Představenstvem,
b) k Revizní komisi, pokud jde o rozhodnutí přijaté Prezidiem.

14. Členství zaniká:

a) vystoupením - písemným oznámením o zrušení členství a jeho doručením Představenstvu nebo Prezidiu,
b) úmrtím člena,
c) rozhodnutím o vyloučení člena,
d) nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě k tomu určené, tj. do konce února příslušného kalendářního roku, ani ve lhůtě dodatečné. Dodatečná lhůta je určena na jeden měsíc, a běží od zaslání výzvy k zaplacení, v níž bude obsaženo poučení o zániku členství v důsledku nezaplacení,
e) z dalších důvodů a způsoby uvedenými v zákoně.

13. VZS vede seznam svých členů, který není veřejný. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů provádí Prezidium, zejména, avšak nikoliv výlučně, na základě písemné žádosti člena a to vždy tak, aby zapsané skutečnosti odpovídaly skutečnému stavu věcí.

14. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří (3) měsíců od potvrzení o ukončení členství.

Článek IV.

Orgány VZS

1. Orgány VZS jsou Republiková konference, Prezidium, Prezident a Revizní komise.
2. Členem orgánů VZS mohou být pouze řádní členové VZS starší 18 let, plně svéprávní.
3. Členové orgánů VZS jsou povinni vykonávat svou funkci čestně, svědomitě a zachovávat její vnitřní řád, zejména dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů VZS, vnitřní předpisy a další platné právní předpisy související s činností VZS a prosazovat ve své činnosti VZS principy poslání VZS.

4. Republiková konference

a) je shromážděním delegátů, které plní funkci členské schůze, b) je nejvyšším orgánem VZS,
c) se schází nejméně jednou ročně,
d) do její působnosti patří:

A) schvalování Stanov a jejich změn,
B) rozhodování o zrušení, přeměně, fúzi, rozdělení a zániku VZS,
C) rozhodování o vypořádání majetku při rozhodnutí o zániku VZS,
D) schvalování Jednacího a Volebního řádu Republikové konference,
E) projednání zprávy o činnosti VZS a jejím hospodaření včetně schválení výsledkuhospodaření VZS,
F) volba a odvolání Prezidenta,
G) volba a odvolání Prezidia nebo jeho jednotlivých členů, H) volba a odvolání Revizní komise nebo jejích členů,
I) schvalování Revizního řádu VZS,
J) určení hlavního zaměření činnosti VZS a jejího poslání, K) hodnocení činnosti dalších orgánů VZS,
L) schvalování návrhu rozpočtu VZS,
M) schvalování Registračního řádu VZS.

e)  Kromě výše uvedených kompetencí si Republiková konference může vyhradit rozhodování o dalších záležitostech.
f)  Republiková konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
g)  Každý delegát Republikové konference má jeden hlas.
h)  Každý delegát musí být volen v závislosti na počtu řádných členů podle následujícího klíče – na každých započatých padesát (50) řádných členů Pobočného spolku jeden (1) delegát.
i) Ke schválení bodů A), B), C) a J) je třeba třípětinové (3/5) většiny hlasů přítomných delegátů, k ostatním schválení a schválení usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných delegátů.
j) Republikovou konferenci svolává Prezident po projednání v Prezidiu nejméně jednou ročně.
k) Mimořádnou Republikovou konferenci musí svolat Prezident na společný návrh nadpoloviční většiny řádných členů do 30 dnů od doručení návrhu Prezidiu, pokud není v návrhu lhůta pozdější.
l) Vyhotovení zápisu ze zasedání včetně usnesení Republikové konference zajišťuje Prezidium, dle Jednacího řádu Republikové konference, a to do 30 dnů.

5. Prezidium

a)  je výkonným a řídícím orgánem VZS,
b)  zabezpečuje plnění usnesení Republikových konferencí a řídí činnost VZS v období mezi nimi,
c)  navrhuje Registrační řád VZS,
d)  navrhuje rozpočet VZS,
e)  rozhoduje o vzniku a zániku jednotlivých Pobočných spolků,
f)  rozhoduje o přijetí členů hlavního spolku,
g)  rozhoduje o disciplinárních opatřeních,
h) je oprávněno rozhodovat o všech věcech, které nejsou výhradně vyhrazeny Republikové konferenci, a vede o nich záznamy,
i) je sedmičlenné (7) a skládá se ze šesti (6) členů volených a odvolávanýchRepublikovou konferencí a zPrezidenta voleného a odvolávaného přímo Republikovou konferencí,
j)  funkční období je pět (5) let,
k)  členové Prezidia mohou být zvoleni opakovaně,
l)  kdo přijme funkci člena Prezidia, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,
m) člen Prezidia vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Prezidia, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval,
n)  odstoupí-li člen Prezidia ze své funkce, zaniká tato uplynutím dvou (2) měsíců od doručení písemného prohlášení Prezidiu,
o)  k zabezpečení plnění úkolů může Prezidium ustanovit poradní orgány,
p)  jednání Prezidia pravidelně svolává Prezident,
q)  mimořádné jednání Prezidia musí svolat Prezident na společný návrh nadpoloviční většiny členů Prezidia do 30 dnů od doručení návrhu všem členům Prezidia, pokud není v návrhu lhůta pozdější,
r)  je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, každý člen má jeden hlas, k platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta,
s)  v mezidobí mezi zasedáními Prezidia může Prezidium rozhodovat per rollam:

A)  hlasování per rollam probíhá obvykle e-mailem, výjimečně prostřednictvím SMS nebo jiným elektronickým způsobem,
B)  nestanoví-li tyto Stanovy jinak, zašle Prezident, nebo v odůvodněných případech i jiný člen Prezidia nebo pověřená osoba, členům Prezidia materiál, o němž má Prezidium rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnutí,
C)  člen Prezidia zašle své rozhodnutí Prezidentovi ve stanovené lhůtě, která je pět (5) kalendářních dnů,
D)neodpoví-li člen Prezidia ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení nesouhlasu,
E)  nestanoví-li tyto Stanovy jinak, je rozhodnutí schváleno podpisem Prezidenta, je-li po uplynutí lhůty k rozhodnutí dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Prezidia,
F)  na nejbližším zasedání Prezidia je Prezident nebo jím pověřený člen povinen informovat Prezidium o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními.

6. Prezident

a) je individuálním statutárním orgánem VZS a zastupuje VZS ve všech záležitostech, b) za VZS jedná a podepisuje,
c) řídí činnost Prezidia,
d) funkční období je pět (5) let,
e) je volen a odvoláván Republikovou konferencí,
f) může být zvolen opakovaně,
g) výkon funkce stávajícího Prezidenta zaniká za podmínek stanovených zákonem.

7. Revizní komise

a)  je nezávislým orgánem VZS,
b)  členství v Revizní komisi není slučitelné s členstvím v Prezidiu ani s funkcí likvidátora,
c)  má tři (3) členy volené a odvolávané Republikovou konferencí. Kdo přijme funkci člena Revizní komise, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,
d)  ze svého středu volí předsedu Revizní komise,
e)  dohlíží, jsou-li záležitosti VZS řádně vedeny a vykonává-li VZS činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření VZS jako celku, zejména hospodaření s majetkem a dodržování rozpočtu, s důrazem na využívání finančních prostředků v jednotlivých oblastech,
f)  v rozsahu působnosti komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů VZS a požadovat od členů dalších volených orgánů VZS nebo od zaměstnanců VZS vysvětlení k jednotlivým záležitostem,
g)  veškerá svá zjištění, připomínky a doporučení adresuje Prezidiu,
h)  o své činnosti podává zprávu Republikové konferenci,
i)  další působnost řeší Revizní řád VZS, který schvaluje Republiková konference.

Článek V.

1. VZS je hlavním spolkem ve smyslu OZ.
2. Vedle toho v rámci VZS působí Pobočné spolky ve smyslu OZ, a to jednak již založené Pobočné spolky zapsané ve spolkovém rejstříku ke dni schválení těchto Stanov a jednak Pobočné spolky, které mohou být v budoucnu založeny, pokud budou splněny podmínky stanovené pro jejich vznik v těchto Stanovách.
3. Pobočný spolek je oprávněn rozvíjet samostatně svou činnost a rozhodovat o otázkách svého vnitřního života, přitom je povinen řídit se Stanovami a vnitřními předpisy VZS a respektovat obecně závazné právní předpisy.
4. Pobočný spolek VZS (dále PS)

a)  PS je ve smyslu občanského zákoníku právnickou osobou, jehož právní osobnost se odvozuje od právní osobnosti VZS.
b)  PS odpovídá za svou činnost a hospodaření.
c) O vzniku a zániku PS rozhoduje Prezidium.
d)  Vznik nového PS podléhá schválení Prezidiem, a to před zapsáním do spolkového rejstříku. Název Pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu VZS jako hlavního spolku a zároveň vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.
e)  Minimální počet členů pro vznik a udržitelnost PS je stanoven na 10 fyzických osob starších 18 let.
f) Orgány PS jsou Valná hromada, Představenstvo, Předseda a Revizor. Členem orgánů PS mohou být pouze řádní členové VZS starší 18 let, plně svéprávní, registrovaní vdaném PS. Členové orgánů PS jsou povinni vykonávat svou funkci čestně, svědomitě a zachovávat její vnitřní řád, zejména dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů VZS, vnitřní předpisy a další platné právní předpisy související s činností VZS a prosazovat ve své činnosti VZS principy poslání VZS.
g) Přijetí členů PS podléhá informační povinnosti vůči Prezidiu ve smyslu Registračního řádu VZS, který rovněž stanoví další povinnosti pro PS.

5. Valná hromada

aa) je nejvyšším orgánem PS a je složená ze všech řádných členů příslušného PS starších 18 let,
a) volí a odvolává členy Představenstva a revizora,
b) volí delegáty na Republikové konference. Každý delegát musí být volen v závislosti na počtu řádných členů podle následujícího klíče – na každých započatých padesát (50) řádných členů Pobočného spolku jeden (1) delegát,
c) schvaluje zprávu o činnosti PS,
d) schvaluje zprávu o hospodaření PS,
e) schvaluje zprávu revizora, jejíž součástí je stav účtů a pokladny,
f) schvaluje rozpočet a hlavní směry činnosti PS, které však musí být v souladu se základním posláním a činností VZS,
g) schvaluje případné zvýšení členského příspěvku ve prospěch PS, včetně splatnosti navýšené částky, tím však nemůže být dotčena výše a splatnost příspěvku určeného Registračním řádem VZS,
h) schvaluje přijetí nových řádných členů PS (pokud tito splňují další podmínky vyplývající ze Stanov),
i) rozhoduje o nakládání s majetkem ve vlastnictví PS a majetkem zapůjčeným od VZS prostřednictvím Prezidia,
j) rozhoduje o návrhu na zánik PS a schvaluje návrh na vypořádání pohledávek, závazků a majetku ve vlastnictví PS,
k) z jednání Valné hromady musí Představenstvo do 30 dnů vyhotovit zápis, včetně usnesení. Kopie usnesení musí být doručena Prezidiu bez dalšího odkladu,
l) kromě výše uvedených kompetencí si Valná hromada může vyhradit rozhodování o dalších záležitostech,
m) valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů PS starších 18 let, kdy každý má jeden hlas,
n)  ke schválení usnesení stačí prostá většina hlasů,
o)  valnou hromadu svolává Předseda po projednání v Představenstvu,
p)  mimořádnou Valnou hromadu musí svolat Předseda na společný návrh nadpoloviční většiny řádných členů PS starších 18 let do 30 dnů od doručení návrhu Představenstvu, pokud není v návrhu lhůta pozdější.

6. Představenstvo

a)  je minimálně tříčlenné (3) a skládá se z Předsedy, Pokladníka a třetího člena, kteří jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou,
b)  funkční období je pět (5) let,
c)  členové Představenstva mohou být zvoleni opakovaně,
d)  řídí činnost PS v rámci schváleného rozpočtu a hlavních směrů činnosti,
e)  spravuje majetek PS a majetek zapůjčený Prezidiem,
f)  připravuje návrhy rozpočtu a plánu činnosti a další návrhy projednání Valné hromady,
g)  svolává jednání Valné hromady a připravuje její program,
h)  plní úkoly přenášené na PS Prezidiem,
i)  schvaluje žádost o členství u PS členů-čekatelů,
j)  rozhodujeodisciplinárníchopatřeních,
k)  zajišťuje vyhotovení zápisu, včetně usnesení, ze zasedání Valné hromady,
l)  kdo přijme funkci člena Představenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,
m) člen Představenstva vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval,
n)  odstoupí-li člen Představenstva ze své funkce, zaniká tato uplynutím dvou měsíců od doručení písemného prohlášení Představenstvu,
o)  k zabezpečení plnění úkolů může Představenstvo ustanovit poradní orgány,
p) jednání Představenstva svolává Předseda,
q) mimořádné jednání Představenstva musí svolat Předseda na společný návrh nadpoloviční většiny členů Představenstva do 30 dnů od doručení návrhu všem členům Představenstva, pokud není v návrhu lhůta pozdější,
r)  je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, každý člen má jeden hlas, k platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,
s)  v mezidobí mezi zasedáními Představenstva může Představenstvo rozhodovat per rollam.

7. Předseda

a) je individuálním statutárním orgánem PS a zastupuje PS ve všech záležitostech, b) za PS jedná a podepisuje,
c) řídí činnost Představenstva,
d) funkční období je pět (5) let,
e) je volen a odvoláván Valnou hromadou,
f) může být zvolen opakovaně,
g) výkon funkce stávajícího Předsedy zaniká za podmínek stanovených zákonem, h) podává Valné hromadě zprávu o činnosti PS.

8. Pokladník

a) zodpovídá za vedení účetnictví PS,
b) spravuje jmění PS,
c) podává Valné hromadě zprávu o hospodaření.

9. Další členové Představenstva

a) Plní úkoly dle potřeby PS.

10. Revizor

a)  nemůže být člen Představenstva,
b)  kontroluje hospodaření PS, zejména hospodaření s majetkem a dodržování rozpočtu, s důrazem na využívání finančních prostředků v jednotlivých oblastech,
c)  může nahlížet do dokladů PS a požadovat od členů dalších volených orgánů PS nebo od zaměstnanců PS vysvětlení k jednotlivým záležitostem,
d)  veškerá svá zjištění, připomínky a doporučení adresuje Představenstvu, případně Revizní komisi,
e)  má právo provádět revize, kdykoliv to uzná za potřebné, je však povinen alespoň jednou za rok zkontrolovat účty a výkazy o jmění PS, zkontrolovat pokladnu a majetek, srovnat je se skutečným stavem,
f)  o své činnosti podává zprávu Valné hromadě
g)  poskytuje součinnost Revizní komisi.

Článek VI.

Jednání a podepisování

1. Za VZS jedná a podepisuje Prezident, který je individuálním statutárním orgánem a zastupuje VZS ve všech záležitostech.
2. V době nepřítomnosti zastupuje Prezidenta v plném rozsahu jím zmocněný člen Prezidia.
3. VZS zastupují její členové v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci, přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti.
4. Kdo za VZS podepisuje, činí to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu VZS připojí své jméno a podpis spolu s označením zařazení nebo funkce.
5. Za PS jedná a podepisuje Předseda, který je individuálním statutárním orgánem PS a zastupuje PS ve všech záležitostech PS.
6. Kdo za PS podepisuje, činí to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu PS připojí své jméno a podpis spolu s označením zařazení nebo funkce.

Článek VII.

Majetek a hospodaření

1. Majetek VZS a majetek PS jsou oddělené, tj.:

a)  VZS má svůj vlastní majetek, který tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), nehmotný majetek, pohledávky a finanční hotovost na pokladně a na bankovních účtech.
b)  Pobočné spolky mají svůj vlastní majetek, který tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), nehmotný majetek, pohledávky a finanční hotovost na pokladně a na bankovních účtech.
c) VZS a každý PS zodpovídá za svůj majetek a nakládá s ním samostatně.

2. Majetek vzniká sdružováním dotací a jiných prostředků od státu, krajů a obcí, darů, jiných příspěvků a ostatních příjmů, včetně příjmů z vedlejší hospodářské činnosti.

3. Vedlejší hospodářskou činností jsou myšleny zejména výnosy z realizace předmětů podnikání (živností) VZS jako hlavního spolku a PS, kterými mohou být:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b) vodní záchranářská služba,
c) hostinská činnost, včetně souvisejících činností,
d) opravy a údržba techniky a zařízení,
e) organizování a poskytování tělovýchovných, sportovních a regeneračních služeb.

4. S majetkem VZS hospodaří VZS na základě schváleného návrhu rozpočtu.
5. S majetkem PS hospodaří PS na základě Valnou hromadou schváleného rozpočtu. 6. Za výsledky hospodaření VZS odpovídá Prezidium.
7. Za výsledky hospodaření PS zodpovídá Představenstvo.
8. VZS neručí za dluhy a závazky Pobočných spolků.
9. PS neručí za dluhy a závazky VZS.

Článek VIII.

Zrušení, přeměna, zánik a vypořádání majetku

1. VZS zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo způsoby, které stanoví zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
2. V případě, že Republiková konference rozhodne o zániku VZS, rozhodne současně i o způsobu vypořádání majetku. V případě zániku na základě k tomu oprávněného orgánu, vypořádá majetek určený likvidátor.
3. Zrušením VZS se zruší i Pobočné spolky. VZS nezanikne dříve než všechny Pobočné spolky.
4. O vlastním majetku zaniklého PS rozhoduje po vyrovnání všech jeho závazků a pohledávek poslední Valná hromada. V případě zániku na základě k tomu oprávněného orgánu, vypořádá majetek určený likvidátor.
5. Majetek VZS zapůjčený PS Prezidiem je povinen PS vrátit nejpozději do 30 dnů od zániku PS.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Vnitřní předpisy VZS se vydávají zejména k provedení Stanov, ke konkretizaci úkolů a činnosti VZS, k podrobnému popisu organizačního uspořádání VZS a podrobné specifikaci práv a povinností jejích členů.
2. Toto znění Stanov bylo schváleno Republikovou konferencí dne 25.11.2017.

Článek X.

Přechodná ustanovení

1. Stávající členové se od schválení těchto Stanov stávají řádnými členy, s podmínkou získání kvalifikace dle Vzdělávacího programu VZS do 31.12.2019.
2. Pokud tuto podmínku nesplní, stávají se od 1.1.2020 členy - čekateli.

Kontakty

 • Stanice Vodní záchranné služby
  ČČK Nové Mlýny

  Sportovní středisko YachtClub Dyje Břeclav - Přístaviště Pavlov

 • GPS: 48°52'43.747"N, 16°40'39.51"E

Kontaktní osoby

 • Předseda: Martin Šrahulek
  Klentnice 120, 692 01 Klentnice
  +420 722 921 483
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
  Národních hrdinů 311/20, 690 02 Břeclav
  +420 607 515 510
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předsednictvo

 • Garant pro oblast výstroj, výzbroj, technické prostředky, servisní činnost

  Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

  +420 607 515 510
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Garant pro matriku, evidenci, administrativní činnost v IS VZS

  Miroslav Panák

  +420 605 967 996
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Garant pro oblast zdravotnictví

  Martin Šrahulek

  +420 722 921 483
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Garant pro potápěčské činnosti a potápěčské kurzy, 

  Václav Vojta

  tel: +420 739 086 717
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prezidium VZS ČČK

 • Prezident: Mgr. David Smejkal
  MS VZS ČČK Praha 6
  +420 603 437 869
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Sekretariát VZS ČČK
  Thunovská 18/183, 118 04, Praha 1
  +420 251 104 239
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.